DN Hato’o Sentido Condolencia Ba Familia Enlutadu Saudoso Armando Da Costa Siqueira “Sukarno” Ne’ebe Hakotu Ona Nia Pepregrinasaun Iha Mundo

Share

Dili-loron 10 fulan maio tinan 2024, Instituto Defesa Nacional hato’o sentido kondolensia ba familia enlutadu Saudoso Armando da Costa Siqueira “Sukarno” iha nia residensia Maktoban Audian Dili, ne’ebe hakotu iss iha Hospital Nacional Guido Valadares Dili.
Saudosu Sukarno Moris iha Postu Administrativu Ossu, Munisipiu Viqueque, iha loron 18 fulan Agostu tinan 1945 no termina ninia jornada moris iha loron 9 fulan maio tinan 2024, iha tuku 4 loraik tamba moras kumplikadu no husik hela kaben Julieta Freitas, no ho oan nain 8 kompostu husi feto tolu no mane na’in lima.
Tuir informasaun husi familia, mate isin sei halo’ot iha Jardim Dos Herois Metinaro Dili, iha loron 14 fulan maio tinan 2024. #MediaIDN
Scroll to Top